İletişim Bilgileri

GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ   

 

İşbu  ‘’Gizlilik  Sözleşmesi’’ (bundan  böyle  “Sözleşme”  olarak  anılacaktır……………………………..  
adresinde  mukim    …………………………  (bundan  böyle  “…………………..”  olarak  anılacaktır)  ile
diğer  tarafta  ………………..  adresinde  mukim  ……………………….    (bundan  böyle  ‘’FİRMA”  olarak
anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  
……….. ve FİRMA bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.  
1. Amaç:
 Taraflar,  ihtiyaç  duyulması  halinde  kullanılmak  üzere  taraflarca  yapılacak  tüm  görüşmeler  
sırasında  birbirlerine  yapacakları  açıklamalarda  kendilerine  ait  bir  takım  Gizli  Bilgileri  birbirleri  ile
paylaşabileceklerdir.   
İşbu  Sözleşme,  Tarafların  görüşmeleri  süresince  yapacakları  çalışmalarda  birbirlerine  açacakları
gizlilik  dereceli  bilgilerin  mübadele  usulünün  belirlenmesi  ve  bir  tarafça  diğer  tarafa  açılan  Gizli
Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   
İşbu  Sözleşme,  Tarafları,  herhangi  bir  doküman  ve/veya  bilgiyi  birbirlerine  açma/verme
yükümlüğüne sokmaz.  
2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:
İşbu  sözleşmenin  1.  maddesinde  belirtilen  amaç  doğrultusunda  Taraflar  arasında  mübadele
edilebilecek  “Gizli  Bilgi”,  bunların  sahibi  olan  Taraf’ın,  ticari  sır  mahiyetinde  ve/veya  mülkiyeti
altındaki  bilgilerinin  tamamı  anlamına  gelir;  bunlara  herhangi  bir  sınırlama  olmaksızın,  tasarım
bilgileri,  teknik  bilgiler,  ticari  sırlar,  fikir  ve  buluşlar,  projeler,  çizimler,  modeller,  yazılım
programları,  algoritmalar,  yazılım  modülleri,  program  kaynak  kodları,  teknik  özellikler,  ürün  plan
ve  teknolojileri,  yazılım  kullanıcı  kitapçıkları,  pazarlama  bilgileri,  müşteri  listeleri,  tahmin  ve
değerlendirmeler, finansal  raporlar, kontrat  hükümleri, kayıtlar  ve  söz  konusu  Taraf’ın  işiyle  ilgili
tüm  bilgi  ve  malzemeler,  …………….’in    kendisine,  hissedarlarına,  iştiraklerine,  ruhsat  vermiş
olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları
elde  etmede  kullanılan  yöntem,  ticari  sır,  her  türlü  formül,  know-how,  patent,  buluş,  dizayn,
müşteri  listeleri,  bütçe,  iş  geliştirme,  pazarlama  ve  fiyatlama  plan  ve  stratejileri  ve  benzeri  her
türlü bilgiyi kapsar.   
Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler
ve/veya  bilgiyi  açan  Tarafça  diğer  Tarafa  verilebilecek  projelerin,  çizimlerin,  cihazların  veya
komponentlerinin  incelenmesi,  test  edilmesi  ve  benzeri  yöntemlerin  kullanılması  sureti  ile
edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme
kapsamında işlem görecektir.  
Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin
Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı
olarak  bildirdiği  takdirde,  sözlü  şekilde  diğer  tarafa  verilen  bilgi  Gizli  Bilgi  olarak  işlem  görecektir.
Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

 2/7  

3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:  
Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak
feshedilmesi  veya  geçerlilik  süresinin  bitmesi  halinde,  fesih  veya  sona  erme  tarihinden  itibaren
süresiz  olarak  şekilde  Gizli  Bilgi’nin  koruma  ve  kullanımına  yönelik  olarak  aşağıdaki  maddelere
uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:  
a)  Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,
b)  Gizli  Bilgiyi  konuyla  ilgili  olmaları  şartıyla  “bilmesi  gereken”  prensibine  göre  kendi  personeline
bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,
c)  Gizli  bilgiyi  açan  tarafın  Gizli  Bilgisine  en  az  kendisine  ait  olan  ve  aynı  derecede  önemli  Gizli
Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,
d)  Gizli  Bilgiyi,  Gizli  Bilgiyi  açan  Tarafın  yazılı  onayı  olmadan  hissedarları,  bağlı  şirketleri  ve  yan
kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,
e)  İşbu  Sözleşme’nin  amaçlarının  yerine  getirilmesi  için  gerekli  olan  haller  dışında,  Gizli  Bilgiyi
tamamen  veya  kısmen  herhangi  bir  şekilde  kopyalamamak  veya  çoğaltmamak;  eğer bu
Sözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış
veya  çoğaltılmış  nüshaların  üzerinde  orijinal  metnin  üzerinde  bulunanlara  eşdeğer  kısıtlayıcı  bir
ibare koymak,
f) İşbu  Sözleşme  amacına  uygun  olarak  gerekmesi  halinde,  Gizli  Bilginin  aktarıldığı  kuruluş,  alt
yüklenici  ya  da  diğer  üçüncü  tarafların  da  Gizli  Bilginin  saklanması  ve  açıklanması  ile  ilgili  olarak
aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.  
4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:

Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4.
madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:
a)  Gizli  Bilgi  alındığı  tarihte,  Gizli  Bilgiyi  alan  Tarafça  biliniyorsa  ve  bu  durum  delil(ler)  ile
kanıtlanabiliyorsa,  
b)  Gizli  Bilgiyi  alan  Tarafın  bu  Gizli  Bilgilerden  haberdar  olmayan  personelince  bağımsız  olarak
geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,  
c)  Kamu  tarafından  o  sırada  biliniyorsa  veya  Gizli  Bilgiyi  alan  Tarafın  hiçbir  kusuru  olmaksızın
kamuya daha sonra bildirilmişse,  
d)  Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü
şahsın  Gizli  Bilgisini  ifşa  etmeme  yükümlülüğü  altında  olmadığına  ilişkin  gerekli  tüm  araştırma  ve
incelemelerin  yerine  getirilmesini  müteakip,  kanuni  bir  şekilde  alınmışlarsa  ve  bu  durum  delil(ler)
ile kanıtlanabiliyorsa,  
e)  Gizli  Bilgiyi  alan  Tarafın  Hükümetine  kanunlar  çerçevesi  içinde  ifşa  edilmesi  gerekli  ise,  Gizli
Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,  
f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.  

 3/7  

5. Gizli Bilginin Mülkiyeti:

Taraflardan  her  biri  gizli  bilgilerinin  ve  bu  bilgilerdeki  haklarının  kendi  mülkiyetinde  olduğunu  ve
bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.  
Bu  sözleşmede  kapsamındaki  hiçbir  madde  Taraflara,  diğer  tarafın  yazılım/bilgi/eser/ürün
mahiyetindeki  Gizli  Bilgisi  üzerinde  fikri  ve  sınaî  haklar  mevzuatı  veya  diğer  mevzuat  uyarınca
korunan  özel  bir  kullanma  hakkı/lisansı verdiği  şeklinde  yorumlanamaz.  Taraflar  bu tür  kullanma
haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.   
6. Sorumsuzluk Hali:  
Bu Sözleşme  kapsamında  bir  tarafça  diğer  tarafa  açılan  Gizli  Bilgilerde  bulunan  herhangi  bir  hata
ya  da  eksiklik  nedeniyle,  kullanan  Tarafın  cihaz,  araç,  gereçlerinde,  personelinde  ve/veya  üçüncü
şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü
kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

7. Sözleşmenin İhlali:  7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin
korunmasına  ilişkin  yükümlülüklerinden  herhangi  birini  ihlal  etmesi  durumunda  ihlal  eden  Taraf,
meydana  gelebilecek,  Mahkeme  tarafından  hükmedilen  zarar  ve  ziyanı  karşılamakla  yükümlü
olacaktır. Ayrıca;
a)  Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan  Taraf daha başka
açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.
b)  Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren
Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.  
7.2 Taraflardan  birinin  işbu  Sözleşmenin  herhangi  bir  şekilde  ihlalinden  doğan  bir  hak  veya
yetkisini  kullanmaması  veya  ertelemesi,  işbu  Sözleşmedeki  herhangi  bir  hakkından  vazgeçtiği
anlamına  gelmez  veya  bu  hakkın  daha  sonra  kullanılmasına  ya  da  müteakip  ihlal  hallerinde  diğer
hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.  
8. Sözleşmenin Süresi  

İşbu  Sözleşme,  Tarafların  yazılı  mutabakatı  ile  uzatılmadığı  takdirde,  imza  tarihinden  itibaren  bir
(1) yıl süre ile  yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz
olacaktır.   
Ancak,  Taraflardan  her  biri  diğer  Tarafa  30  (otuz)  takvim  günü  önceden  yazılı  ihbarda  bulunarak
bu  Sözleşmeyi  sona  erme  tarihinden  önce  feshedebilir.  Sözleşmenin  herhangi  bir  sebeple  sona
ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.  
Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait
olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi
halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

 4/7  

9. Uyuşmazlıkların Halli:  
Bu  Sözleşmenin  yorum  ve  icrasından  doğabilecek  bütün  anlaşmazlıklarda  Türkiye  Cumhuriyeti
kanunları  uygulanacak  olup,  anlaşmazlıklara  bakmaya  İstanbul  Çağlayan  Mahkemeleri  ve  İcra
Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.   
10. Masraflar:  
Taraflar, işbu  Sözleşme  kapsamında  gerçekleştireceği  çalışmalar  için  yapması  gerekebilecek
harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.   
11. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:  
Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin
konusuna  ilişkin  olarak  daha  önce  sözlü  veya  yazılı  olarak  yapılmış  olan  her  türlü  anlaşmanın,
taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.   
Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.
 12. Maddelerin Ayrılabilirliği:

İşbu  Sözleşme  hükümlerinden  biri  veya  birkaçının,  herhangi  bir  kanun  veya  düzenleme  altında
geçersiz,  yasadışı  ve  uygulanamaz  ilan  edilmesi  halinde,  geride  kalan  hükümlerin  geçerliliği,
yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.   
13. Devir Yasağı:  
İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış
yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.  
14. İş İlişkisi:  
İşbu  Sözleşme,  burada  açıklanan  hükümler  haricinde,  Taraflara  herhangi  bir  hak  ve  yükümlülük
getirmez,  ayrıca;  Taraflar  açısından  ortaklık  veya  resmi  mahiyette  başka  bir  işin  kurulmasını
amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.   
15. Tebligat adresleri:  
İşbu  Sözleşmeye  uygun  olarak  verilmesi  gerekli  veya  verilmesine  izin  verilen  her  türlü  bildirim,
talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da
noter  vasıtası  ile  karşı  Tarafa  teslim  edilir.  Bildirimler,  Sözleşme’nin  ilk  sayfasında  belirtilen
Taraflara  ait  adreslere  yapılır.  Bu  adreslerdeki  değişiklikler  diğer  taraf  yazılı  olarak  bildirilir.  Söz
konusu  adresler,  Tarafların  kanuni  ikametgâhları olup,  bu  adreslere  yapılacak  tebligatlar
muhatabına ulaşmış kabul edilir.

 5/7  

İşbu Sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, tarafların imza yetkililerince ………………. tarihinde, 15
(onbeş)  madde  ve  1  (bir)  orijinal  nüsha  olarak  imzalanmış  ve  yürürlüğe  girmiştir.  Orijinal  nüsha
………..’de fotokopi nüsha FİRMA’da kalacaktır.

……………………………………. Tarih:
İmza:      
FİRMA  
İMZA YETKİLİSİ  
İsim –Soyad:  
Görev:  
İmza :